SSH One liners

one linery

Spis prostych jednolinijkowych skryptów, których zdarz mi się używać:

Lista top 10 adresów IP z access.log

awk '{ print $1}' /var/log/apache2/access.log | sort | uniq -c | sort -nr | head -n 10

Top 25 największych katalogów

du -a | sort -n -r | head -n 25

Top 5 największych plików

find -type f -exec du -Sh {} + | sort -rh | head -5